درباره سفیر حمیم

حمیم به معنی :دوست، شفیق، مهربان، یار، خویش، خویشاوند، قریب، قوم، وابسته، گرم، صمیم، خوی، عرق  ولی منظورما دراینجا سفیر حمیم به معنی سفیرمهربانی است .

وازطرفی دیگر درلحن با چشم پوشی ازحرف ح یعنی سفیرهم هستیم .

ستایش مدیا با سرپرستی و مدیریت ستایش تاجیک برآن است بصورت خود جوش وشناسایی کودکان یتیم و بی سرپرست و بی پناه هرازگاهی که دلمان گرفت با یاری هم دردی کوچک ازدل این کوچولوهای محروم از خیلی مواردی که ماداریم و آنها ندارند برداریم .

آنهایی که من ستایش تاجیک  را میشناسند میتوانند تماس گرفته و نظرا ت و پیشنهادات و کمک های نقدی و غیرنقدی خود را دراین زمینه عنوان نموده و ارسال کنند.

همچنین می توانید ازطریق کانال @cafehsokhan  پیگیر کمک های احتمالی باشید .