ملک خاص سعادت آباد بلوار فرهنگ

١٩۵متر

متری ١۶۶٠٠

٣خواب

نماسنگ

۵٠متراستخر۵٠مترجکوزی سونا ومحوطه

کلیذنخورده

سندشخصی

لابی بزرگ وشیک

١٢طبقه

قیمت کل :٣١٨٧٢٠٠٠٠٠تومان